• Giá đất Hà Tiên tăng mạnh

    Giá đất Hà Tiên tăng mạnh Đất nuôi trồng hải sản tại Hà Tiên đầu năm chỉ 35 triệu đồng một công, nay đã 50 triệu đồng; đất ở vọt lên.